Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i Blenstrup Gymnastik Forening, BGF

Afholdt 08.02.2023 kl. 20-21 Blenstrup Hallens mødelokale

Ad 1. Valg af dirigent

Mette Hvillum blev valgt.

Ad 2. Formandens beretning

Formand Louise Gundersen aflagde beretning for endnu et år for BGF. Formandens beretning kan læses her. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab

Dorte Søgaard Nielsen gennemgik regnskabet. Der er en stigning i indtægter, primært grundet flere medlemmer i foreningen.  Dog er årets resultat et minus på 43.511. Dette skyldes leje af klublokale og kurser til instruktører, hvor tilskuddet gives med tilbagevirkende kraft.

Regnskabet kan ses her.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet indkomne forslag

Ad 5. Valg /genvalg til bestyrelsen

Pia Elberg og Dorte Søgaard Nielsen er på valg. Både Pia og Dorte modtager genvalg.

Bestyrelsens øvrige medlemmer er Louise Gundersen, Mette Hvillum og Berit Madsen.

Carsten Hvillum er 1. suppleant og Rolf Nielsen er 2. suppleant.

Helga Wulff og Margit Dalgaard blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Ad 6. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Referent: Mette Hvillum.