Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling i Blenstrup Gymnastik Forening, BGF

Afholdt 09.02.2022 kl. 20-21 Blenstrup Hallens mødelokale

Ad 1. Valg af dirigent

Pia Elberg blev valgt.

Ad 2. Formandens beretning

Formand Louise Gundersen aflagde beretning for endnu et år for BGF. Formandens beretning kan læses her. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Dorte Søgaard Nielsen gennemgik regnskabet. Der er et lille fald i kontingenter i 2021.  Foreningen har et overskud i år på 14.667.

Regnskabet kan ses her.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag

 1. Ideer til rekruttering af gymnaster.

Forslagsstiller; Spring 2 holdets instruktører og hjælpere

 • Reklamevideo
 • Papir opslag til skoler
 • Andre hold – 100 drenge, levende lørdag i løbet af året, hold uden opvisning (spring og leg)
 • Børnefødselsdag med træner
 • Opvisning med pang, (golfvogn eksempel fra Thomas/Jakob)
 • Tag din bedste ven til gymnastik 
 • Åbent hus for Kilden
 • Invitere klasser på skoler i Skørping og Aarestrup (Gregers Krabbe) til idræt (gymnastik) eller ud at holde foredrag 
 • Skabe opmærksomhed om at der kommer springgrav
 • Mere reklame på sociale medier i kommunen
 • Inddrage hjælpeinstruktører til opslag (Mia) – kvartalsvis opfølgning
 • Fællesmøder instruktører 
 • Få DGI til at bruge hallen som kursussted. BFM har talt om det og de er positive, hvis der er mulighed for forplejning og evt. også overnatning. DGI Nordjyllands bestyrelse skal spørges. 

Det bemærkes af bestyrelsen at det er rigtig gode forslag. Det er nu vi skal have rekrutteret nye og flere gymnaster.

For at vi får brugt hallen noget mere, fremsættes der forslag om:

 • At lave en onsdags aktivitet. Måske BIF kan tage den.
 • Familieaften én gang i kvartalet. Man mødes i hallen og spiser, hygger og børnene leger. Efter Disney sjov afsluttes arrangementet. Det aftales at vi prøver at afholde 2-3 af disse arrangementer i efteråret. BGF står for opstart af aktiviteten.

Ad 5. Valg /genvalg til bestyrelsen

Louise Gundersen og Mette Hvillum er på valg. Både Louise og Mette modtager genvalg. Rolf har ønsket at udtræde af bestyrelsen. BGF mangler derfor et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens øvrige medlemmer er Pia Elberg, Dorte Søgaard Nielsen.

Carsten Hvillum blev genvalgt som 1. suppleant og Rolf Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

Helga Wulff og Margit Dalgaard blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

Opdatering: Der er fundet et nyt medlem til bestyrelsen, Berit Madsen indtræder.

Ad 6. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Referent: Mette Hvillum.